Μελέτες


Τα θεματικά πεδία στα οποία το τμήμα παρέχει εξειδικευμένες επιχειρηματικές υπηρεσίες είναι:

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Στα πλαίσια του επιχειρηματικού σχεδιασμού, που προαπαιτεί καθορισμένο στρατηγικό σχεδιασμό, παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες εκπόνησης στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη της επιχείρησης με βάση την επιλεγμένη στρατηγική. Το επιχειρηματικό σχέδιο εξετάζει και προσδιορίζει τα κάτωθι :

 • Ποιοι είναι οι επιχειρηματικοί στόχοι της επιχείρησης (ώστε να εξυπηρετηθεί η στρατηγική της)
 • Πώς οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν
 • Πώς θα χρηματοδοτηθούν
 • Ποιος θα τους υλοποιήσει
 • Πώς θα παρακολουθείται η πορεία υλοποίησης των στόχων (καθορισμός συγκεκριμένων και μετρήσιμων δεικτών και πιθανή ανάπτυξη συγκεκριμένου λογισμικού)

Διαχείριση προγραμμάτων

Στα πλαίσια της διαχείρισης προγραμμάτων παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες συνδέονται:

 • Με τον έλεγχο των ποιοτικών χαρακτηριστικών των διαφόρων φάσεων των προγραμμάτων και
 • Συνδυάζονται με εργαλεία, μεθόδους, δείκτες κλπ. και την υποστήριξη του αντίστοιχου λογισμικού.

Μελέτες σκοπιμότητας – εφικτότητας – προοπτικών

Στα πλαίσια της πραγματοποίησης μελετών σκοπιμότητας – εφικτότητας – προοπτικών πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στην εκπόνηση των συγκεκριμένων μελετών. Οι συγκεκριμένες μελέτες περιλαμβάνουν όλο το φάσμα εργασιών της επιχείρησης με στόχο:

 • Τον εντοπισμό των κύριων αδυναμιών και προβλημάτων της
 • Την διερεύνηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών δράσεων
 • Την διεξαγωγή μετρήσιμων αποτελεσμάτων
 • Την διατύπωση τελικών εισηγήσεων που θα βοηθήσουν τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της επιχείρησης.
 • Την οργάνωση workshop για την παρουσίαση των συμπερασμάτων με σκοπό τον κοινό προβληματισμό σε θέματα παραγωγικότητας, ποιότητας, την διαλογική συζήτηση και την τελική υποκίνηση σε βελτιώσεις.
 • Την υποστήριξη της επιχείρησης για την εφαρμογή των αποφάσεων.

Μελέτες επενδυτικών ευκαιριών

Στα πλαίσια της μελέτης επενδυτικών ευκαιριών παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σκοπιμότητας – βιωσιμότητας συγκεκριμένων επενδύσεων. Το παραδοτέο θα είναι συγκεκριμένο business plan το οποίο θα καταλήγει σε αξιολόγηση επενδύσεων με καθορισμένα, αξιόπιστα και μετρήσιμα κριτήρια. Ενδεικτικά αναφέρονται τμήματα των παραδοτέων επενδυτικών σχεδίων:

 • Εξέταση υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης
 • Εξέταση του περιβάλλοντός της
 • Ανάλυση S.W.O.T
 • Παρουσίαση προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου
 • Ανάλυση αγοράς που αφορά το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο
 • Ανάλυση βιωσιμότητας με εκτίμηση Καθαρής Παρούσας Αξίας και Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης του Επενδυτικού Σχεδίου (πιθανόν και με εναλλακτικά σενάρια)

Έρευνες αγοράς

Στα πλαίσια των ερευνών αγοράς περιλαμβάνονται συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στην πληροφόρηση για το προφίλ των πελατών και του ανταγωνισμού, καθώς και για την τοποθέτηση των προϊόντων της εταιρείας στην αγορά. Σκοπός της έρευνας είναι η συλλογή απαραίτητων ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, η επεξεργασία και ανάλυση των οποίων θα αποτελέσει βάση στη λήψη αποφάσεων και ενεργειών από την επιχείρηση. Μία τέτοια έρευνα θα δώσει στην επιχείρηση πλήρη εικόνα τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Το αντικείμενο έρευνας αγοράς είναι η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με:

Α. Την αγορά και τα προϊόντα

 • Δομή και μέγεθος Αγοράς
 • Προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης
 • Δίκτυα Διανομής και διάθεσης προϊόντων
 • Τάσεις στην αγορά, νέα προϊόντα
 • Εκτίμηση μελλοντικής ζήτησης
 • Κάλυψη αγοράς και δυνητικό πελατολόγιο εταιρείας

Β. Τον Ανταγωνισμό & τη θέση της επιχείρησης

 • Ανίχνευση και καταγραφή του ανταγωνισμού
 • Γεωγραφική διασπορά του ανταγωνισμού
 • Επικρατούσες συνθήκες στον κλάδο και γενικότερες συνθήκες επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 • Συγκριτική αξιολόγηση της εταιρείας σε σχέση με τον ανταγωνισμό
 • Αναμενόμενες εξελίξεις στο χώρο (πιθανά σενάρια)

Γ. Την επιλογή των στόχων και της στρατηγικής της επιχείρησης με βάση την αξιολόγηση εσωτερικού – εξωτερικού περιβάλλοντος (Ανάλυση SWOT)

 • Πλεονεκτήματα της επιχείρησης
 • Αδύνατα σημεία
 • Εντοπισμός ευκαιριών
 • Πιθανές απειλές

Χρηματοδοτικά Προγράμματα (ενημέρωση για ευκαιρίες χρηματοδότησης)

Στα πλαίσια της χρησιμοποίησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στη συνεχή ενημέρωση και στην καθοδήγηση της επιχείρησης για τα χρηματοδοτικά προγράμματα στα οποία έχει τη δυνατότητα να υπαχθεί, προκειμένου να χρηματοδοτήσει συγκεκριμένες λειτουργικές, χρηματοοικονομικές ή επενδυτικές της ανάγκες, αφού εξεταστεί το περιβάλλον της (δραστηριότητα, απασχόληση, οικονομικά μεγέθη, κ.α.). Ενδεικτικά αναφέρονται στοιχεία πληροφόρησης που μπορούν να παρέχονται μέσω των συγκεκριμένων υπηρεσιών:

 • Διερεύνηση και επιλογή δανειακών κεφαλαίων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, με το χαμηλότερο κόστος (κεφάλαιο κίνησης)
 • Διερεύνηση και επιλογή δανειακών κεφαλαίων για την κάλυψη επενδυτικών αναγκών, με το χαμηλότερο κόστος (μακροπρόθεσμος ή ομολογιακός ομολογιακός δανεισμός)
 • Διερεύνηση δυνατότητας χρηματοδότησης μέρους επενδυτικών σχεδίων μέσω εθνικών ή κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων (Αναπτυξιακός Νόμος, Κ.Π.Σ.)