Λογιστική Υποστήριξη


Η σύγχρονη αντίληψη των επιχειρήσεων και επιτυχημένων επαγγελματιών βασίζεται στη μόνιμη συνεργασία με οργανωμένο φοροτεχνικό- λογιστικό γραφείο που καλύπτει όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχουν σχέση με τα οικονομικά. Στα πλαίσια αυτής της αντίληψης το γραφείο παρέχει τις υπηρεσίες του σε ετήσια βάση με προκαθορισμένο τίμημα (πάγια αντιμισθία) είτε με την μορφή της μηνιαίας πάγιας αντιμισθίας, είτε με τη μορφή της εξαμηνιαίας, είτε και της ετήσιας.

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Πέραν της τήρησης των προβλεπόμενων από τον ΚΒΣ βιβλίων, της υποβολής ΦΠΑ, φορολογικών δηλώσεων και της παρακολούθησης της μισθοδοσίας των πελατών, το τμήμα υποστηρίζει και:

 • την ίδρυση και αρχική συγκρότηση επιχειρήσεων
 • την σύσταση εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, Κ/Ξ)
 • την σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης
 • την διάλυση εταιρειών
 • την μεταβίβαση επιχειρήσεων- μεριδίων- μετοχών
 • την εταιρική συνεργασία μέσω συγχωνεύσεων, απορροφήσεων, εξαγορών και μετατροπών εταιρειών

Η σύμβαση παροχής των παραπάνω υπηρεσιών περιλαμβάνει μέρος ή το σύνολο, ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη, από:

 • τήρηση μηχανογραφημένων βιβλίων Β΄ και Γ΄ κατηγορίας
 • υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και εκκαθαριστικών
 • σύνταξη και υποβολή φορολογικής δήλωσης
 • σύνταξη οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμοί αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακες διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης)
 • ηλεκτρονική υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ΚΕΠΥΟ
 • συμβουλευτικές υπηρεσίες κάλυψης τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (πόθεν έσχες)
 • μισθοδοσία προσωπικού
 1. Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων
 2. Έκδοση ασφαλιστικών καταστάσεων
 3. Έκδοση αποδείξεων πληρωμών
 4. Έκδοση συμβάσεων εργαζομένων
 5. Ένταξη και τήρηση επιδοτούμενων προγραμμάτων νέων θέσεων εργασίας (ΟΑΕΔ), ΛΑΕΚ και νέων επαγγελματιών
 6. Αγορά ενσήμων ΙΚΑ και επικουρικών ταμείων
 7. Ηλεκτρονική υποβολή καταστάσεων ΙΚΑ
 • Έλεγχοι
 1. Έλεγχοι πορείας επιχείρησης, βιωσιμότητας, cash flow
 2. Λοιποί οικονομικοί έλεγχοι
 3. Εκπροσώπηση σε φορολογικούς ελέγχους και διεκπεραίωσή τους
 4. Προληπτικοί έλεγχοι λογιστηρίων επιχειρήσεων