Εταιρεία


Οργάνωση

Η εταιρεία είναι οργανωμένη στην διοίκηση και δύο ξεχωριστά τμήματα.

Τμήμα Οικονομοτεχνικών Μελετών & Προγραμμάτων Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης

Παρακολουθεί και ενημερώνει έγκαιρα τις επιχειρήσεις ώστε να έχουν την κατάλληλη προετοιμασία, για να διεκδικήσουν κονδύλια από τα Εθνικά (αναπτυξιακός νόμος) και τα κοινοτικά (Ανταγωνιστικότητα, ΠΕΠ, ΟΠΑΑΧ, Leader +, ΚτΠ) προγράμματα και να πετύχουν την μέγιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων για την επίτευξη των στρατηγικών και επενδυτικών τους στόχων. Ακόμη το τμήμα εκπονεί οικονομοτεχνικές μελέτες για λογαριασμό επιχειρήσεων και οργανισμών, μελέτες βιωσιμότητας και σκοπιμότητας και έρευνες αγοράς γραφείου (μέσω internet).
Πέραν των ιδιωτικών έργων το τμήμα υποστηρίζει και ΟΤΑ Α΄ βαθμού, Καποδιστριακούς δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις αυτών, σε εξειδικευμένα και υψηλής τεχνογνωσίας προγράμματα (π.χ. ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, μελέτες σκοπιμότητας κλπ.) για την άντληση πόρων.
Μέχρι σήμερα έχει αναπτύξει ένα πελατολόγιο άνω των διακοσίων (200) επιχειρήσεων που έχουν με επιτυχία επιδοτηθεί από όλο το φάσμα των προγραμμάτων, με ποσοστό επιτυχίας που προσεγγίζει το 100%, γεγονός που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην υψηλή κατάρτιση και εμπειρία των στελεχών, στην σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά και στην υψηλού επιπέδου συνεργασία με τους επενδυτές που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των έργων.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης των προγραμμάτων (Επιμελητήριο Πέλλας, ΑΝ.ΠΕ. Α.Ε., ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ), η εταιρεία μας κατέχει το 20% περίπου της αγοράς του νομού Πέλλας.


Τμήμα Φοροτεχνικών- Λογιστικών Υπηρεσιών

Με μεθοδικότητα, προγραμματισμό και αξιοπιστία υποστηρίζει περίπου 250 επιχειρήσεις, όλων των νομικών μορφών (από ατομικές επιχειρήσεις μέχρι και Α.Ε.). Διαθέτει άδεια λειτουργίας γραφείου λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και μπορεί να υποστηρίξει επιχειρήσεις σύμφωνα με τα προσφάτως καθορισθέντα διεθνή λογιστικά πρότυπα(ΔΛΠ).

Ανθρώπινο δυναμικό

Η δύναμη της εταιρείας βασίζεται στην ικανότητα, την επιστημονική κατάρτιση (σε όλες τις ειδικότητες αιχμής) και τον επαγγελματισμό των στελεχών της, γεγονός που συντελεί στην ανοδική πορεία της Α.Ε. από την πρώτη ημέρα της σύστασής της.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας αποτελείται από στελέχη με άρτια επιστημονική γνώση και κατάρτιση. Τα στελέχη αυτά πλαισιωμένα από εξωτερικούς συνεργάτες, αναγνωρισμένους επαγγελματίες και πανεπιστημιακούς, συμμετέχουν στην σχεδίαση αλλά και στην υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία.

Σήμερα η ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. απασχολεί 8 άτομα ως μόνιμο προσωπικό. Στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο σπουδών των ανθρώπων της, συμπεριλαμβάνονται κάτοχοι πανεπιστημιακών τίτλων και, σε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων.

Ωστόσο η εταιρεία δεν παύει να επενδύει στην διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού της, τα οποία επιμορφώνει είτε με ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια είτε με μετεκπαιδεύσεις σε θέματα και τεχνολογίες αιχμής.

Μέτοχοι:

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΑΡΑΚΗΣ