ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΕΑ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Κοινή σελίδα
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Τα θεματικά πεδία στα οποία το τμήμα παρέχει εξειδικευμένες επιχειρηματικές υπηρεσίες είναι:

 • Επιχειρηματικός Σχεδιασμός  

Στα πλαίσια του επιχειρηματικού σχεδιασμού, που προαπαιτεί καθορισμένο στρατηγικό σχεδιασμό, παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες εκπόνησης στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη της επιχείρησης με βάση την επιλεγμένη στρατηγική. Το επιχειρηματικό σχέδιο εξετάζει και προσδιορίζει τα κάτωθι :

- Ποιοι είναι οι επιχειρηματικοί στόχοι της επιχείρησης (ώστε να εξυπηρετηθεί η στρατηγική της)
- Πως οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν
- Πως θα χρηματοδοτηθούν
- Ποιος θα τους υλοποιήσει
- Πως θα παρακολουθείται η πορεία υλοποίησης των στόχων (καθορισμός συγκεκριμένων και μετρήσιμων δεικτών και πιθανή ανάπτυξη συγκεκριμένου λογισμικού)
 • Διαχείριση προγραμμάτων

Στα πλαίσια της διαχείρισης προγραμμάτων παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες συνδέονται:

- Με τον έλεγχο των ποιοτικών χαρακτηριστικών των διαφόρων φάσεων των προγραμμάτων και

    - Συνδυάζονται με εργαλεία, μεθόδους, δείκτες κλπ. και την υποστήριξη του αντίστοιχου λογισμικού.

 • Μελέτες σκοπιμότητας - εφικτότητας - προοπτικών

Στα πλαίσια της πραγματοποίησης μελετών σκοπιμότητας – εφικτότητας – προοπτικών πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στην εκπόνηση των συγκεκριμένων μελετών. Οι συγκεκριμένες μελέτες περιλαμβάνουν όλο το φάσμα εργασιών της επιχείρησης με στόχο:

- Τον εντοπισμό των κύριων αδυναμιών και προβλημάτων της
- Την διερεύνηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών δράσεων
- Την διεξαγωγή μετρήσιμων αποτελεσμάτων
- Την διατύπωση τελικών εισηγήσεων που θα βοηθήσουν τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της επιχείρησης.
- Την οργάνωση workshop για την παρουσίαση των συμπερασμάτων με σκοπό τον κοινό προβληματισμό σε θέματα παραγωγικότητας, ποιότητας, την διαλογική συζήτηση και την τελική υποκίνηση σε βελτιώσεις.
- Την υποστήριξη της επιχείρησης για την εφαρμογή των αποφάσεων.
 
 • Μελέτες επενδυτικών ευκαιριών

Στα πλαίσια της μελέτης επενδυτικών ευκαιριών παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σκοπιμότητας – βιωσιμότητας συγκεκριμένων επενδύσεων. Το παραδοτέο θα είναι συγκεκριμένο businessplan το οποίο θα καταλήγει σε αξιολόγηση επενδύσεων με καθορισμένα, αξιόπιστα και μετρήσιμα κριτήρια. Ενδεικτικά αναφέρονται τμήματα των παραδοτέων επενδυτικών σχεδίων:

- Εξέταση υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης
- Εξέταση του περιβάλλοντός της
- Ανάλυση S.W.O.T
- Παρουσίαση προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου
- Ανάλυση αγοράς που αφορά το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο
- Ανάλυση βιωσιμότητας με εκτίμηση Καθαρής Παρούσας Αξίας και Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης του Επενδυτικού Σχεδίου (πιθανόν και με εναλλακτικά σενάρια)
 •  Έρευνες αγοράς
Στα πλαίσια των ερευνών αγοράς περιλαμβάνονται συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στην πληροφόρηση για το προφίλ των πελατών και του ανταγωνισμού, καθώς και για την τοποθέτηση των προϊόντων της εταιρείας στην αγορά. Σκοπός της έρευνας είναι η συλλογή απαραίτητων ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, η επεξεργασία και ανάλυση των οποίων θα αποτελέσει βάση στη λήψη αποφάσεων και ενεργειών από την επιχείρηση. Μία τέτοια έρευνα θα δώσει στην επιχείρηση πλήρη εικόνα τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Το αντικείμενο έρευνας αγοράς είναι η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με:
Α. Την αγορά και τα προϊόντα
- Δομή και μέγεθος Αγοράς
- Προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης
- Δίκτυα Διανομής και διάθεσης προϊόντων
Τάσεις στην αγορά, νέα προϊόντα
Εκτίμηση μελλοντικής ζήτησης
Κάλυψη αγοράς και δυνητικό πελατολόγιο εταιρείας
Β. Τον Ανταγωνισμό & τη θέση της επιχείρησης
Ανίχνευση και καταγραφή του ανταγωνισμού
Γεωγραφική διασπορά του ανταγωνισμού
Επικρατούσες συνθήκες στον κλάδο και γενικότερες συνθήκες επιχειρηματικού περιβάλλοντος
Συγκριτική αξιολόγηση της εταιρείας σε σχέση με τον ανταγωνισμό
Αναμενόμενες εξελίξεις στο χώρο (πιθανά σενάρια)
Γ. Την επιλογή των στόχων και της στρατηγικής της επιχείρησης με βάση την αξιολόγηση εσωτερικού - εξωτερικού περιβάλλοντος (Ανάλυση SWOT)
    - Πλεονεκτήματα της επιχείρησης
    - Αδύνατα σημεία
    - Εντοπισμός ευκαιριών
    - Πιθανές απειλές
 •  Χρηματοδοτικά Προγράμματα (ενημέρωση για ευκαιρίες χρηματοδότησης)
Στα πλαίσια της χρησιμοποίησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στη συνεχή ενημέρωση και στην καθοδήγηση της επιχείρησης για τα χρηματοδοτικά προγράμματα στα οποία έχει τη δυνατότητα να υπαχθεί, προκειμένου να χρηματοδοτήσει συγκεκριμένες λειτουργικές, χρηματοοικονομικές ή επενδυτικές της ανάγκες, αφού εξεταστεί το περιβάλλον της (δραστηριότητα, απασχόληση, οικονομικά μεγέθη, κ.α.). Ενδεικτικά αναφέρονται στοιχεία πληροφόρησης που μπορούν να παρέχονται μέσω των συγκεκριμένων υπηρεσιών:
Διερεύνηση και επιλογή δανειακών κεφαλαίων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, με το χαμηλότερο κόστος (κεφάλαιο κίνησης)
Διερεύνηση και επιλογή δανειακών κεφαλαίων για την κάλυψη επενδυτικών αναγκών, με το χαμηλότερο κόστος (μακροπρόθεσμος ή ομολογιακός ομολογιακός δανεισμός)
- Διερεύνηση δυνατότητας χρηματοδότησης μέρους επενδυτικών σχεδίων μέσω εθνικών ή κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων (Αναπτυξιακός Νόμος, Κ.Π.Σ.)

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Με την ανάληψη ενός έργου το γραφείο δεσμεύεται εγγράφως για την ποιότητα της εργασίας και την ολοκλήρωσή του εντός του συμφωνημένου χρονικού περιθωρίου. Πριν από την έναρξη εκπόνησης οποιασδήποτε μορφής μελέτης, προηγείται επιτόπια επίσκεψη στελέχους του γραφείου στον χώρο του πελάτη, προκειμένου να αποκομισθεί πλήρης εικόνα της κατάστασης της επιχείρησης και του έργου που πρόκειται να υλοποιηθεί. Η ολοκλήρωση κάθε έργου περιλαμβάνει δύο φάσεις:

1η Φάση: εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης/ σύνταξη φακέλου/ κατάθεση στην αρμόδια αρχή.
Στην φάση αυτή το γραφείο υποστηρίζει τον πελάτη για την:
 •  καθοδήγηση στη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών
 • αξιολόγηση των δαπανών και έλεγχο των προσφορών
 • εκπόνηση της μελέτης βιωσιμότητας
 • σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου
 • υποβολή του πλήρους φακέλου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
2η Φάση: υποστήριξη διοίκησης και ολοκλήρωσης έργου.
Σε αυτή τη φάση, που είναι και η πιο σημαντική για την απόλυτη επιτυχία του έργου και την απορρόφηση στο 100% της επιδότησης χωρίς απώλεια χρημάτων, απαιτείται η συνεχής και στενή συνεργασία μεταξύ πελάτη- συμβούλου- λογιστή- μηχανικού. Το γραφείο ως σύμβουλος αναλαμβάνει να: καθοδηγήσει τον πελάτη για την έκδοση όλων των παραστατικών σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής κάθε προγράμματος
 • ενημερώσει εγγράφως τον φοροτεχνικό συνεργάτη του πελάτη για τις απαιτήσεις του προγράμματος από πλευράς τήρησης λογιστικών βιβλίων
 • ενημερώσει τον μηχανικό για τις απαιτούμενες άδειες σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος
 • συντάξει και υποβάλλει τις εκθέσεις προόδου
 • συντάξει και υποβάλει τυχόν αιτήματα τροποποίησης και παράτασης ολοκλήρωσης του έργου
 • παρευρίσκεται με εκπρόσωπό του κατά την διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου από την αρμόδια αρχή
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
 
Μπορείτε να αξιολογήσετε την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας ρίχνοντας «μια ματιά» στα έργα που μας έχουν ανατεθεί και έχουμε φέρει σε πέρας με επιτυχία.
Γ΄ΚΠΣ
Προγράμματα ΟΠΑΑΧ Βόρας-Βεγορίτιδα                 
 23 επιχειρήσεις σε τρεις κύκλους προκηρύξεων                          Ποσοστό επιτυχίας 100%
Προγράμματα ΟΠΑΑΧ ΠάΪκου                                               
        4 επιχειρήσεις σε δύο κύκλους προκηρύξεων                               Ποσοστό επιτυχίας 100%
        Πρόγραμμα Leader+ N. Πέλλας                                                    Ποσοστό επιτυχίας 100%
        9 επιχειρήσεις σε δύο κύκλους
         Περιφερειακό ΕπιχειρησιακόΠρόγραμμα (ΠΕΠ) Κ. Μακεδονίας
         1η προκήρυξη Μέτρο 4.3                                                                Ποσοστό επιτυχίας 100%
            3 επιχειρήσεις
         Μεταποίηση –Τουρισμός       
         2η προκήρυξη (μέσω τραπεζών)                                                      Ποσοστό επιτυχίας 100%
2 επιχειρήσεις
         3η προκήρυξη (μέσω τραπεζών)                                                      Ποσοστό επιτυχίας 90%
11 επιχειρήσεις
Ενίσχυση Αστικών Κέντρων (μεταποίηση-τουρισμός- λοιποί κλάδοι τριτογενή τομέα) Μέτρο 3.8          Ποσοστό επιτυχίας 93%
15 επιχειρήσεις
Εγνατία Πληροφορική Μέτρο 1.4                                                 Ποσοστό επιτυχίας 100%
2 επιχειρήσεις
INTERGIII-Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΓΔΜ/ΜΕΤΡΟ 2.1
Μία επιχείρηση                                                                       Ποσοστό επιτυχίας 100%
Εμπόριο- Υπηρεσίες - λοιποί κλάδοι τριτογενή τομέα μέσω τραπεζών Μέτρο 3.8
40 επιχειρήσεις από τούς νομούς Πέλλας, Αττικής, Πιερίας και Θεσσαλονίκης υπέβαλαν σχέδια εκ των οποίων εγκρίθηκαν τα 31, ενώ τα υπόλοιπα 9 ως επιλαχόντα δεν επιδοτήθηκαν λόγω έλλειψης κονδυλίων.                   Ποσοστό επιτυχίας 77,5%
         Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ)
        ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΜΕΤΡΟ 2.5.2                                                     Ποσοστό επιτυχίας 100%
             Μία επιχείρηση
ΝΕΑΝΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ                               Ποσοστό επιτυχίας 100%
4 επιχειρήσεις
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ, ΜΕΤΡΟ 2.8.3.2                           Ποσοστό επιτυχίας 100%
4 επιχειρήσεις
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΜΕ &ΠΜΕ, ΜΕΤΡΟ 2.7.1
2 επιχειρήσεις                                                                          Ποσοστό επιτυχίας 100%
         ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΤΡΟ 2.11.1                    Ποσοστό επιτυχίας 100%
6 επιχειρήσεις
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΕΤΡΟ 2.11.2     Ποσοστό επιτυχίας 70%
10 επιχειρήσεις
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 5.3, ΔΡΑΣΗ 2   Ποσοστό επιτυχίας 100%
Μία επιχείρηση
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ(ΚτΠ)                                          Ποσοστό επιτυχίας 100%
            Μία επιχείρηση                               

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04                                              Ποσοστό επιτυχίας 100%
20 μελέτες επιχειρήσεων, τα 2 τελευταία έργα που αφορούν ίδρυση Φ/Β πάρκων βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ                                                                     Ποσοστό επιτυχίας 100%
ΠΕΠ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
            1.ΔΗΜΟΣ ΚΥΡΡΟΥ/ Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου περιοχής Τρίγωνα
         Αραβησσού
            2.ΔΗΜΟΣ ΚΥΡΡΟΥ/ Αναπαλαίωση Παραδοσιακού Νερόμυλου Πηγών Αρραβησού
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
1. ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ/ Ανάπτυξη Συμπληρωματικών Ευρυζωνικών Υποδομών (Κατασκευή Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών- METROPOLITAN AREA NETWORK)
2. ΔΗΜΟΣ ΚΥΡΡΟΥ/ Ανάπτυξη Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης στον Δήμο Κύρρου

ΕΣΠΑ  2007-2013
e-security                                                                             Ποσοστό επιτυχίας 100%
Μία
επιχείρηση
ΕΣΠΑ (1η Δράση) Εμπόριο-Μεταποίηση- Τουρισμός –Παροχή Υπηρεσιών
61 επιχειρήσεις από τους νομούς Πέλλας, Θεσσαλονίκης, Σερρών και Λάρισας υπέβαλαν σχέδια μέσω του γραφείου μας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που κοινοποιήθηκαν την 16.06.2010 εγκρίθηκαν συνολικά δέκα τέσσερις (14) προτάσεις και τελικά μετά από τις αξιολογήσεις των ενστάσεων που ανακοινώθηκαν την 18.02.2011 τρεις (3) επιπλέον, δηλαδή συνολικό ποσοστό επιτυχίας  27,87%, όταν το πανελλαδικό ποσοστό επιτυχίας του προγράμματος κυμάνθηκε στο 16,9%.
ΝΕΑΝΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΣΠΑ)
7 επενδυτές-τριες, υπέβαλαν προτάσεις εκ των οποίων οι 5 εγκρίθηκαν, δηλαδή ποσοστό επιτυχίας 71,43%, όταν το ποσοστό επιτυχίας πανελλαδικά ήταν 35,58%.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ", ΑΞΟΝΑΣ 3         (έχει ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης αποφάσεων)
18 μελέτες από την περιοχή του νομού Πέλλας υποβλήθηκαν και για τις 10 από αυτές έχουν εκδοθεί αποφάσεις έγκρισης για δε τις υπόλοιπες αναμένεται η αξιολόγησή τους από το αρμόδιο υπουργείο. Μέχρι σήμερα το ποσοστό επιτυχίας είναι 100%.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ", ΑΞΟΝΑΣ 4, πρώην LEADER          Ποσοστό επιτυχίς 100%
2 έργα σε στάδιο υλοποίησης
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ                                                                                                                  
Ποσοστό επιτυχίας 100%
5 έργα σε ολοκληρωμένα
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
1έργο ολοκληρωμένο                                                                                                                                           Ποσοστό επιτυχίας 100%
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ- DIGI-RETAIL
5 έργα ολοκληρωμένα.                                                                                                           Ποσοστό επιτυχίας μέχρι σήμερα 100%.
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ-e gas
3 έργα
ΕΣΠΑ  2014-2021

Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων